Varför plantera träd?

Hur kommer det sig att Smartklimat lägger stort fokus på trädplantering? Vad är det vi vill uträtta?

Vår utmaning

Medan minskningen av koldioxidutsläpp självklart är viktig, visar forskning att även om koldioxidutsläppen kom till ett abrupt stopp, kan koldioxiden som redan belägger jordens atmosfär fortsätta att värma upp vår planet i hundratals år. Därför är utmaningen inte bara att minska framtida koldioxidutsläpp, men att aktivt avlägsna befintliga gaser från atmosfären.

Under Parisavtalet (Cop21 December 2015) åtog sig världens regeringar att tillsammans begränsa koldioxidutsläppen, för att få kontroll över den globala uppvärmningen. Målet är att hamna “långt under” en 2°C ökning över den förindustriella nivån, och eventuellt hålla ner ökningen under 1,5°C.

 

Vi engagerar

Vi engagerar företag, privatpersoner, organisationer och forskare till att tillsammans arbeta för att återställa den natur och de landskap som vi människor tidigare förstört.


Företag

Vi har en ständigt växande rörelse av klimatsmarta företag som aktivt klimatkompenserar för att neutralisera verksamhetens ekologiska fotavtryck.

Allmänheten

Tusentals människor har planterat träd. Stora som små. Allt i från träd som alla hjärtans dags gåvor till ungdomsturneringar för idrottslag.

Forskning

Vi sprider kunskap om hur träd lindrar växthuseffekten samt hur vi människor påverkar klimatet mer än vad vi tror.


Vi Återställer

Genom att plantera tusentals hektar av skogslandskap.

Vad menas med att ‘återställa’ skogslandskap?

Återställning av skogslandskap är en noggrant planerad process för att återskapa ekologisk integritet i de utsatta områdena. Vi fokuserar även väldigt mycket på välmåendet av lokalbefolkningen i området då det direkt relaterar till hur naturen behandlas.

Vad har vi som planterare för roll i processen?

Vi alla har våra roller i återställningsprocessen. Forskare och Biotekniker planerar och strukturerar våra skogslandskap och mäter mängden absorberad koldioxid. Planteringen sker med hjälp av Landskapsarkitekter och Biologer. Lokalbefolkningen tar sedan hand om träden. Men i slutändan är det tack vare ert stöd som allt detta är möjligt. Allting börjar med dig och ditt beslut att plantera med ett knapptryck.


Våra principer


Vårt fokus är att lokalisera speciellt utsatta platser för våra projekt.

Vårt geografiska fokus ligger på de tropiska skogarna. De är mycket mer effektiva på att kyla ner klimatet bl.a på grund av evapotranspiration och molnreflektivitet

Att identifiera roten till avskogningen och hitta andra alternativ.
Vi arbetar alltid med lokalbefolkningen för att lära dem en miljövänlig väg; det inkluderar kunskap, utbildning och förvaltarskap.
Vi centrerar många av våra projekt kring kvinnligt ledarskap och att involvera kvinnor i högre ekonomiska roller.
Att balansera ekosystemet är ett huvudsyfte i alla våra projekt. Det handlar t.ex om att få fram rent vatten, minska erosion, samt torka.

Vårt mål är att stimulera ekonomin och skapa fler inkomstkällor i de lokala byarna. Det handlar om att dela upp arbeten och ansvarsområden bland lokalbefolkningen. Ex. Ekonomiansvariga, Landskapsarkitektur, Rådgivare, Planterare etc. Då erbjuds även ökade utbildningsmöjligheter samt framtida karriärval.

Vi kan inte göra det själva så vi välkomnar alla som vill hjälpa till på vilket sätt de kan!
Vi alla arbetar för en bättre planet, vi vill sammarbeta med alla som kan påverka vår framtid här på jorden. Myndigheter, organisationer, forskningsinstitut, stammar m.m
Det finns ingen ‘one size fits all’ model för reparationen av skogspartier. Vi anpassar varje projekt till de utsatta områdets behov. Detta relaterar till varför vi involverar lokala organisationer.

 

 

Våra Metoder

Lär dig mer om vårt arbete.

 

 

För biologisk mångfald sker en intensiv plantering av ett stort antal trädslag (pionjär och klimaxarter), som lämpar sig bäst för att återvinna nedbrutna områden. Tillvägagångssättet innehåller en rad olika planteringssystem som tar hänsyn till de typiska förändringar som observeras över tid. Man märker då bl.a att vissa arter blir mer framträdande medan andra kan komma att utrotas helt.

 

 


Integrering av träd på gårdar och i jordbrukslandskap skapar produktivitet, lönsamhet och hälsosam markanvändning. 

 

 

Hjälp att återställa/regenera/rensa på ett naturligt sätt. ANR är en metod för att förbättra skogsupprättandet genom att skydda och vårda vilda plantor som finns i området. ANR ser till att påskynda naturliga successionsprocesser genom att avlägsna eller minska barriärer för naturlig skogsregenerering, såsom nedbrytning av marken, konkurrens med ogräs och återkommande störningar (till exempel betesdjur). Det kan också innefatta anrikningsplantering (förstärkning av densiteten hos önskade trädarter) och transplantation av plantor.


 

 


Uppkallad efter italienaren Dr.Venanzio Vallerani och hans arbete i Kina år 2000.  Vallerani-metoden är ett mekaniserat tillvägagångssätt för storskalig återplantering av nedbrutna torrmarker. Den använder Delfino-plogenför att skapa mikrobasiner (grunda, nickel-formade fördjupningar i landet) som optimerar användningen av regnvatten och fångar in organiskt material. För att möjliggöra tillväxt under regnperiod, sår man direkt träd och icke-träaktiga arter.

Vi planterar skogar genom att..


Direkt Frösåning

Plantering av plantor odlade i plantskolor

Trädtransplantation

Skydd av vilda plantor


 

Vi mäter och analyserar

Vi mäter effekterna av vår skogsskötsel med ett brett urval av nyckelindikatorer.

Varje projekt har olika restaureringsstrategier enligt sammanhang och mål. Det upprättas en förvaltningsplan, en övervaknings- och utvärderingsram och en tydlig rapporteringsstruktur.

Vi mäter projektresultat genom att göra en baslinjebedömning och spåra våra framsteg med hjälp av KPI som fastställs på ett projekt genom en projektbas. Vi arbetar för att kvantitativt och kvalitativt bedöma de långsiktiga ekologiska och socioekonomiska fördelarna i samhällen där vi verkar, samt hur vi förändrar människors liv.

Vi erbjuder uppdateringar i realtid om våra projektframsteg samt en årlig översiktsrapport till våra sponsorer och givare.